|   |   | 

Fikirtepe’de Bakanlık’tan üçte iki satışının belgesi

Fikirtepe’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üçte iki satışı nasıl olacak? Kentsel dönüşümde Bakanlık eliyle imza atmayan hak sahiplerinin arsaları hangi maddelere dayanılarak satılacak?

Fikirtepe’de Bakanlık’tan üçte iki satışının belgesi

Değer nasıl belirlenecek? Satış nasıl gerçekleşecek? İşte 2/3 uygulamasının uygulamaya konulduğu Fikirtepe’de üçte iki satışına kadar giden proje adaları için yapılan yazışmadan o detaylar…

İmarpanosu.com’un haberine göre Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında imza atmayanların arsalarının Bakanlık eliyle nasıl satışa çıkarılacağının belgesi…

Torba Yasa’nın ardından Fikirtepe’de üçte iki (2/3) uygulamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’in talimatıyla yürürlüğe konulmasıyla şu sorular sorulmaya başlandı:

Fikirtepe’de üçte iki satışı nasıl olacak? Fikirtepe’de imza atmayan vatandaşın arsası nasıl satılacak? İmza atmayan vatandaşın arsasına kim, nasıl değer biçecek?  Fikirtepe’de 2/3 satışı mahkeme yolu ile mi olacak, Bakanlık eliyle mi?

İşte kafaları karıştıran bu sorulara en net cevapları veren belgeyi yine imarpanosu.com yayınlıyor…

Kentsel dönüşümde ‘pilot bölge’ olmanın avantajlarıyla dezavantajlarını da yaşayan Fikirtepe, kentsel dönüşüm uygulamalarında emsal kabul edilecek örnek olaylara da sahne oluyor.

Satışı Bakanlık yapacak

Fikirtepe’de yakında hayata geçirilecek bir projenin yapı adasında henüz imzasını atmamış hak sahiplerine de gönderilen ve ‘üçte iki satışına başlanacağı’ bildirilen yazıda satışın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açık artırma modeliyle gerçekleştirileceğine vurgu yapılıyor.

Bakanlık, satışı hangi kanunun verdiği yetkiye dayanarak yapacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maliklerin sahip oldukları hisselerin satışa çıkarılması işlemini ‘6306 sayılı Kanun’un 6. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği’ gerçekleştiriyor.

Yazıda; özellikle de 6. Madde’nin 1. Fıkrası’na atıfta bulunarak ‘yürütülecek projeye göre sınırları idari işlem ile belirlenecek uygulama alanında yapılacak uygulamalara hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceğinin altı çiziliyor.

Başka firma ile de sözleşme imzalamak engel mi?

Ayrıca, “… anılan adalara ilişkin uygulamaya esas Bakanlığımızın ilgi (c) yazısında ise “… satışa konu hissenin maliklerinin, üçte iki çoğunluğun sözleşme imzaladığı yüklenici firma dışında başka bir firma ile sözleşme imzalamış olması ve bu sözleşmenin tapuda şerh edilmiş olması hukuken 6306 sayılı Kanun kapsamında hisse satışına engel teşkil etmeyecektir” deniliyor.

Bakanlık satışı nasıl ve neye göre yapacak? Rayiç nasıl belirlenecek?

Fikirtpe’deki o proje adasındaki hak sahiplerine ve firmaya gönderilen yazıda, Bakanlık satışının nasıl ve kim tarafından belirlenecek değere göre satış yapılacağına da 6. Madde’nin 1. Fıkrası’na dayanılarak şu cümlelerle cevap veriliyor;

” … hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır”

İşte o belge

İşte ‘örnek olay’ üzerinden Fikirtepe’de 2/3 satışını, imza atmayan hak sahiplerine ve firmaya bildiren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü adına Yardımcısı Hande Yalçıntaş imzalı o belge:

“(…)

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca 09.05.2103 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yaklaşık … ha’lık Riskli Alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 02.08.2013 tarih ve 12984 sayılı Makam Olur’u ile tadilen re’sen onaylanmıştır.

…., …., …., …. numaralı adaların bulunduğu proje adasında …..’nin malikler ile belirli oranlarda anlaşma sağlandığı Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, İlgi (a) yazı ekinde sunulan maliklerin sahip oldukları hisselerin 6306 sayılı kanunun 6. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği satışa çıkarılması için yapılması gereken iş ve işlemlerin başlatılmasını talep edilmiş, yapılacak uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü istenmiştir.

Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı ile “…hem riskli yapılardaki ve hem de riskli alanlardaki uygulamalara, Kanunun 6 ncı maddesinin 1inci fıkrası hükmü uyarınca hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceğinin açık olduğu”, ayrıca “…riskli alanlarda; parsellerin tevhit edilmesine veya imar adası bazında uygulama yapılmasına maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği gibi, tevhit işlemi ile veya tevhit işlemi yapılmadan imar planına göre sınırları belirlenmiş olan imar adasında veya yürütülecek projeye göre sınırları idari işlem ile belirlenecek uygulama alanında yapılacak uygulamalara hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği” belirtilmiş olup, yukarıda anılan adalara ilişkin uygulamaya esas Bakanlığımızın ilgi (c) yazısında ise “… satışa konu hissenin maliklerinin, üçte iki çoğunluğun sözleşme imzaladığı yüklenici firma dışında başka bir firma ile sözleşme imzalamış olması ve bu sözleşmenin tapuda şerh edilmiş olması hukuken 6306 sayılı Kanun kapsamında hisse satışına engel teşkil etmeyecektir.” denilmektedir.

Ayrıca 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasında (14/04/2016 tarihli 6704 sayılı Kanun ile değişiklik) “…Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır… ” denilmektedir.

Bu doğrultuda, …. (eski …., …., …., …. adalar) ada … parselin bulunduğu proje adasında mevcut durum itibariye 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlandığı, …. m2 hisseye tekabül eden … adet hissedarın söz konusu adada 2/3 çoğunluğun anlaşma sağlandığı yüklenici ile anlaşmasının bulunmadığı, … m2 hisseye tekabül eden …. adet hissedarın ise anlaşmasının bulunduğu ancak vekaletnamesini azletmek suretiyle anlaşma sağlamayacağı yönünde ihtarnamesinin bulunduğu, dolayısıyla … adet hissedarın 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmadığı görülmekte olup, proje adası bazında %98,18 anlaşma sağlandığından karara katılmayan hissedarların hisselerinin Kanunun 6. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satış işlemlerine başlanacağı hususunda,

Bilgilerinizi rica ederim.”


Emre KULCANAY -- İmarpanosu.com 

Güncel Emlak Haberleri

Güncel Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Saruhanlı'da 60 yıllık arazi sorunu çözülüyor

  Saruhanlı'da 60 yıllık arazi sorunu çözülüyor

  (Fotoğraflı) MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde yaklaşık 60 yıl önce usulüne uygun olarak belediyeye devredilen ancak bir süre önce hatalı idari yorumlara dayanılarak açılan arazilere ilişkin tapu iptal davalarının çözümü için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

 • Türk yapı sektörünün hedefi yeni pazarlardaki yerel müteahhitler

  Türk yapı sektörünün hedefi yeni pazarlardaki yerel müteahhitler

  Türk yapı malzemeleri sektörünün yeni pazarlara yöneldiğini belirten İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, “Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracat pazarlarını artırması için sadece ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdeki Türk müteahhitlerine değil, o ülkelerdeki yerel firmalara da satış yapmalıyız” dedi.

 • Queen Central Park’ta Caz Keyfi

  Queen Central Park’ta Caz Keyfi

  Türkiye’nin ilk HIGHLIFE temalı evleri ile göz kamaştıran, Sinpaş GYO imzalı Queen Central Park’ta, kahvaltıda caz etkinlikleri başladı.

 • Tapu Harcı Artmayacak!

  Tapu Harcı Artmayacak!

  Tapu harçlarının belirlenmesine yönelik düzenlemede oranlarda artış olacağına yönelik iddialara Maliye Bakanı Naci Ağbal “Tapu harcı artmayacak” diye son noktayı koydu...

 • Tarihi Kule Evlerine mimari dokunuş!

  Tarihi Kule Evlerine mimari dokunuş!

  Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri, Foça’nın yüzyıllardır süregelen konut geleneğini oluşturan ve birçoğu kaderine terk edilmiş halde bulunan tarihi Kule Evlerini yeniden tasarladı.

 • 4 Ayda Kaç Kişi Devlet Destekli Konut Hesabı Açtı?

  4 Ayda Kaç Kişi Devlet Destekli Konut Hesabı Açtı?

  Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı. 77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.