|   |   | 

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birleştirme ya da tevhit ne demektir? Nasıl yapılır? Başvuru için hangi belgeler gereklidir?

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemine birleştirme ya da tevhit denilir.

Tevhit, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabilir.

Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının onayının alınması gerekir.

Birleştirme işlemi, Kadastro Müdürlüklerinde yapılır.

Birleştirme için gerekli belgeler

- Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

- Taşınma mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

   (Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus            kayıt örneği ve kimliği. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.)

- Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

- Belediye Encümeni veya İl Encümen Kararı.

Birleştirme işleminde izlenecek yol ve süreç

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için döner sermaye hizmet bedelinin bankaya yatırılması gerekmektedir. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlem yapılmaz.

Birleştirme işlemi yapılırken, taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri gerekli belgelerle bizzat ya da yasal temsilcisi vasıtasıyla taşınmazın bulunduğu kadastro müdürlüğüne gelerek talepte bulunur.

Kadastro Müdürlüğü'nce istem belgesi düzenlenir. Talebin karşılanacağı gün ve saat talep sahibine bildirilir.

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için taşınmaz malların birbirine bitişik olması zorunludur.

İmar parsellerinde yapılacak birleştirme işleminde, parselin bulunduğu imar adasının ilgili idareden onaylı ölçü krokisi kontrol edilerek doğruluğu halinde kullanılır. Onaylı ölçü krokisinin bulunmaması halinde ise  öncelikle gerekli büro ve arazi çalışması yapılarak adanın ölçü krokisi hazırlanır. Ölçü krokisi, krokiyi hazırlayanlar ve kontrol edenler tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra işlemler yapılır.

Hisseli taşınmaz mallara ilişkin birleştirme istemlerinde tescil işlemi yerine getirilirken bütün hissedarların ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde imzalarının bulunması gerekir, ancak mahkeme kararı, kamulaştırma ve kesinleşmiş imar planları gibi maliklerin iradeleri dışında yapılan işlemler, ilgililerin talepleri aranılmadan yerine getirilir.

Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar görevli kadastro elemanları tarafından yapılır.

Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı ve yüzölçümü kontrolü yapılır. Birleşen parsellerin yüzölçümleri toplamının yeni oluşan parselin yüzölçümüne uygunluğu kontrol edilir. Hata bulunması durumunda ilgili mevzuata göre düzeltilir.

Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha değişiklik tasarısının İmar Kanunun ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümeninin olumlu kararı alınmak üzere belediyeye veya valiliğe bir üst yazıyla gönderilir.

Belediye veya Valilikten olumlu karar geldikten sonra, kararın tarih ve numarası tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için biri asıl diğerleri asıl niteliğinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen yerlerde kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri asıl niteliğinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Düzenlenen tescil bildiriminde, Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır.

Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır. Kadastro Müdürlüğünün kontrol ve onayının ardından tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden on gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Giydirme Cephe Nedir?
  Giydirme Cephe Nedir?

  Taşıyıcı olmayan ve genellikle çok katlı yapılarda kullanılan giydirme cephenin özellikleri nelerdir?

 • Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?
  Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

  Kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibi hangi haklara sahip oluyor, kirasını ödemeyen kiracı için ne yapılabiliyor, kirasını ödemeyen kiracıyı çıkarabiliyor mu?

 • Deprem Risk Raporu Nedir!?
  Deprem Risk Raporu Nedir!?

  Deprem risk raporu olası bir deprem karşısında binanın fiziki ve teknik olarak durumunu, sağlamlık derecesini ve barındırdığı riskleri bilimsel analiz ve ölçümlere dayanarak gösteren rapordur.

 • Dünyanın En Güzel Evi
  Dünyanın En Güzel Evi

  ABD'nin en ünlü mimarları arasında sayılan Frank Lloyd Wright'ın tasarımını yaptığı ve günümüzde artık bir müzeye dönüştürülen "Fallingwater" adlı şelale evi, hala dünyadaki en güzel yapılar arasında sayılıyor.

 • Gayrimenkulde şerefiye ne demek?
  Gayrimenkulde şerefiye ne demek?

  Gayrimenkul alım satımlarında ya da piyasayla ilgili her türlü yazıda karşımıza çıkan şerefiye kavramı ne anlama gelir? Şerefiye terimi ve anlamıyla ilgili herşeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer