|   |   | 

Sakarya Belediyesi 3 Arsayı Satışa Sundu

Sakarya Belediyesi, Serdivan'da bulunan 3 adet arsayı toplam 10,9 milyon lira bedelle 3 Haziran'da ihaleye çıkaracak.

Sakarya Belediyesi 3 Arsayı Satışa Sundu

Sakarya Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan arsa niteliğindeki 3 adet taşınmazı 3 Haziran 2014 Salı günü saat 14.30'da Serdivan Belediyesi'nde gerçekleştirilecek ihale ile satışa sunulacak.
 
Toplam 10 milyon 916 bin 924 lira bedel ile satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 160 bin 456 lira ile 5 milyon 584 bin 510 lira arasında değişiklik gösteriyor.. 

İhale Detayları

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarih ve 151 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların(arsaların) satışı sırası ile, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.30’da Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmazların(arsaların) listesi ve durumları; 

4 - Taşınmazların(arsaların) tahmin edilen (Muhammen) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %5 (yüzde beş)’i kadardır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1 - Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1 - Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4 - İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

7 - İstekli, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelinin tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin çalıştığı banka hesabına yatırmasına müteakip şartı ile taşınmaz ile ilgili tapuda ferağ verilecektir. İhale bedelinin ve diğer harçların tamamını 30(otuz) gün içerisinde ödemek zorundadır.

8 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 03.06.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Belediye Gelirler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Taşınmazların(arsaların) ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

Toki Haberleri

Toki Kategorisindeki diğer haberler

  • Ayder yenileme ve koruma projesi arama konferansı yapıldı
    Ayder yenileme ve koruma projesi arama konferansı yapıldı

    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ayder Yaylası'nı yenilemek ve korumak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen konferansın ikinci gününde konuşan TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ankara'da oturduğumuz yerden proje yapmıyoruz, sürdürülebilir bir Ayder nasıl inşa ederiz bunun arayışı içerisindeyiz." dedi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer