|   |  Ulusoy İnşaat Yatırım Firması
Ulusoy İnşaat Yatırım

Ulusoy İnşaat Yatırım

  • Kuruluş Tarihi : 2006

  • Proje Sayısı : 0

Ulusoy İnşaat Yatırım, konut, ofis ve residence projeleri, Ulusoy İnşaat Yatırım hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Ulusoy İnşaat Yatırım ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Ulusoy İnşaat Yatırım Hakkında

Başkanın Mesajı

Ulusoypark olarak bizler, inşaat sektöründe bir marka olmayı, inanarak ve çok çalışarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Prensibimiz dürüst, çalışkan, hızlı ve ilkeli olmaktır. İlk kurulduğumuz yıldan bu yana kısa bir sure de bir çok projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Ulusoypark, çevreye ve faaliyet gösterdiği bölgenin mimarisine, kültürel değerlerine saygı duymaktadır. Bu bizim kurumsal anayasamızın temel ve değişmez gerçeğidir.

Ana büyüme eksenlerimiz olan makine ve inşaat iş kollarımızın yanında turizm, yatırım ve danışmalık, tarım ve hayvancılık alanlarındaki faaliyetlerimiz çeşitlenerek büyüyecektir. Öncü ve yenilikçi ürün hizmet sunum yetkinliğimiz müşteri sayımızın her geçen gün artmasını ve daha geniş bir yelpazede hizmet sunmamızı sağlayacaktır. 

Bize güvenerek projelerini hayata geçirme imkanını veren kişi, kurum, kuruluşlara ve bizleri bugünlere taşıyan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Fatih Ulusoy

 

Ulusoypark'a Bakış

Ulusoypark, güçlenen sermaye yapısı, yeni yönetim anlayışı ve yatırımlarını çeşitlendirme çabası içinde olan Ulusoypark’a bağlı şirketleri temsil eder. Ulusoypark Topluluğu’nun temel ilgi alanları Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri olan inşaat, turizm, mekanik projelendirme ve tarım ve hayvancılıktır.

Ulusoypark’ın ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

Ulusoypark; güvenilir, devamlı gelişen, başarılara imza atan bir firma olarak Türkiye'de kalkınmaya büyük katkılarda bulunmaya devam ediyor. Bugün yine sektörümüze ivme kazandıran bir güç olmak adına sağlam, dinamik yapımızla çalışıyor, projeler üretip uyguluyor, çağın gelecek vadeden iş kollarında araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

 

Tarihçe

1987 yılında kurulan Efor Havuz, otel ve sitelere havuz/sauna imalatı ve projeleri ile yapı sektörüne destek vermektedir. Efor Havuz Opak, Ezarrı, Joyzone, Spaform, Dımensıon One Spas, Spa Form, Klafs ve Waterair  markaların Türkiye de satışını yürütmektedir.

2006 yılında kurulan Ulusoy İnşaat proje hayatına konut ve işyeri projeleri ile başlamıştır. Özellikle konut projelerinde uzmanlaşmış olan Ulusoy İnşaat yön olarak kendisini A, A+ konut sektörüne odaklamış durumdadır. Ulusoy İnşaat inşaat sektörünün yanında proje ve gayrimenkul geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2012 yılında kurulan Ulusoylar Turizm,  B-SUITES markası ile Gebze Organize Sanayii Bölgesinde 94 odalı ilk konaklama tesisini açmıştır.

 

Hedefler ve Prensipler

Ulusoypark'ın hedefi; bünyesinde bulundurduğu şirketlerin ve çalışanlarının deneyim ve birikimlerini esas alarak, dış dünyaya entegre olarak, kendisine hedef olarak belirlediği sektörlerde kurumsallaşarak büyümektir.

Bu hedef doğrultusunda girdiği her iş konusunda değişmez üç temel prensibi özümsemiştir;

İnsan, çevre ve başarı odaklı olmak,
Zamanı en iyi şekilde kullanmak,
Dışa ve yeniliklere açık, kendisi ile barışık, girişimci ruhu üstun tutan bir organizasyon kültürü ile tanımlanmak
Bize güvenenlerle, bizim güvendiklerimizle yola devam...

 

Yönetim Yaklaşımı

Ulusoypark, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, sosyal paydaşları nezdinde güven yaratan bir yönetim anlayışını savunmaktadır. Bu çerçevede, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Davranış Kurallarına ve Standartlarına kesin olarak uyum, Ulusoypark'ın temel ilkelerinden biridir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Ulusoypark ve bağlı şirketlerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ayrıntılı ve açık bir biçimde şirket faaliyet raporlarına işlenmektedir.

Aktif Katılımcılık

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve dinamik ve yenilikçi her türlü öneriye açık olmaktır.

Stratejik Yaklaşım

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetirken uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak ve Holding Şirketlerini daha iyiye ve mükemmele sevk etmek.

 

İş Etiği Kuralları

Ulusoypark yönetici ve çalışanları olarak, hepimiz faaliyetlerimizi mevcut kanunlara göre ahlaklı ve dürüst bir şekilde yürütmekten sorumluyuz.

Bu doğrultuda uymamız gereken kuralları ve iş yapış şeklimizi belirleyecek standartları doğru anladığımızdan hepimizin emin olması için, işbu rehber hazırlanmıştır.

Ulusoypark İş Etiği Kuralları, kurumumuzun temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimleri yansıtmasının yanı sıra Ulusoypark'ın ortak değerlerini de içermektedir.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Ulusoypark ve ı Grup Şirketleri'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Çıkar Çatışması

Ulusoypark çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.Ulusoypark adını ve gücünü, Ulusoypark kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Ulusoypark adına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Ulusoypark, günümüzün en önemli konularından biri olan sürdürülebilirliğin önemli bir ayağını oluşturan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, tüm dünyanın gündemini meşgul eden başlıca konular arasında yer almaktadır. Yatırımcılar, dahil olacakları sektör ve şirketleri seçerken yatırımlarının bir kısmının da sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlere harcanıp harcanmadığına dikkat etmektedirler. Şirketler de bu doğrultuda ve içinde bulundukları toplumlara ekonomik katma değerin ötesinde bir katkıda bulunabilmek amacıyla gelirlerinin bir kısmını çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktarmaktadır. 

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereği iken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimizdir. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Temel İlkelerimiz

Ulusoypark olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. 

Ulusoypark olarak olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.

 

Çevre

Ulusoypark, Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılır bir çevre oluşturmak ve bu konuda toplumun duyarlılığını artırmayı hedeflemiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Kurumsal Çevre Politikamız

Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Telefon: 0216 330 7060
Fax: 0216 330 2047
Email: info@ulusoypark.com.tr
Adres: Münir Nurettin Selçuk Cad. 34726 Kalamış, İstanbul

Ulusoy İnşaat Yatırım Projeler Haritası

Ulusoy İnşaat Yatırım Projeleri

© Copyright 2019 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.