|   |  Vakıf GYO Firması
Vakıf GYO

Vakıf GYO

  • Kuruluş Tarihi : 12 Ocak 1996

  • Proje Sayısı : 0

Vakıf GYO, konut, ofis ve residence projeleri, Vakıf GYO hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Vakıf GYO ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Vakıf GYO Hakkında

Hakkımızda
 
Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olarak 12 Ocak 1996 tarihinde kurulan Vakıf GYO, güçlü sermaye, her geçen gün artan portföy büyüklüğü ve piyasa değerinin yanı sıra güvenilir ortaklık yapısı ile de sektörde önemli bir yere sahiptir.
 
Bankacılık sektörünün ön sıralarında yer alan T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve bulunduğu alanda uzun yıllardır konut üretimi ve finansmanı açısından büyük destek sağlayan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ortak olduğu Şirketimiz, 24 Aralık 1996 tarihinde paylarını halka arz etmiş olup günümüz itibariyle % 42,58 halka açıklık oranına sahiptir.
 
Sektörün öncüsü olmanın getirdiği tecrübe ve ortaklık yapısının verdiği güvenle, prestijli, seçkin, çevreye ve doğaya saygılı kaliteli projeler üreten Şirketimiz, Ülkemiz ve sektörümüze değer katmakla birlikte, düzenli kira ve yüksek portföy getirisi sağlayarak büyüme azmini kararlılıkla sürdürmektedir.
 
Misyon & Vizyon
 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.`nin (Vakıf GYO) vizyonu; sektörün ilk şirketlerinden biri olarak sektöre öncülük etmek ve sektörün lider şirketi olmaktır.
 
Şirketin misyonu; gayrimenkul portföyü çeşitlendirilmiş, risk unsuru azaltılmış, piyasa koşullarında yüksek gelir getiren bir yapıya sahip olmakla birlikte; büyüyerek ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak, kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler geliştirmek, personelinde motivasyon ve iş tatmini yaratmaktır.
 
GYO Sektörü
 
Genelde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 
Dünyanın  her  tarafında   gayrimenkul  ile  ilgili   sektörlerin  ekonomi  içindeki  ağırlığı çok  büyüktür. Gayrimenkul  Yatırım  Ortaklıkları   (GYO),  bu  değerli  yatırım aracından  faydalanabilmek amacıyla finansal araçların  çeşitlendirilmesi  ve gayrimenkullerin piyasa  içinde  daha  likit  olarak  kullanılabilmesi amacıyla kurulmuşlardır.
 
Gayrimenkul  Yatırım  Ortaklıkları, gayrimenkul  ve  gayrimenkul  sertifikası  gibi gayrimenkule  dayalı  sermaye  piyasası  araçlarından   oluşan  bir  portföy  oluşturmak ve portföy  çeşitlendirmesi  yaparak   riski  en  aza  indirerek  bu  portföyü  yönetmek amacındadırlar. Prensip  olarak menkul  kıymet  yatırım  ortaklıkları  ile  aynı  olan GYO’nun ayırıcı özelliği, portföyünde menkul  kıymet  yerine gayrimenkullerin  ve bunlara  dayalı  menkul  kıymetlerin  olmasıdır. Esas  olarak  portföyde  bulunan  yatırım araçları, gayrimenkule  dayalı  sermaye  piyasası  araçları,  bina,  arsa,  arazi, gayrimenkule  dayalı  projeler,  gayrimenkuller  üzerinde  kurulan intifa  hakları   ve  kira gelirleri  elde  etmek  amacı  ile  yapılan gayrimenkul  yatırımları şeklinde sıralanabilir. Hisse  senetlerinin   halka  arzı  yoluyla   yatırımcılardan  toplanan  paralar  bir  havuzda toplanarak, gayrimenkul  ve  gayrimenkule  dayalı  menkul  kıymetlere  yatırım yapılmakta  ve GYO, portföylerinden  elde  ettikleri  gelirleri  ortaklarına  aktarmaktadır.
 
Sektördeki Durum
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Kanunları’nda yapılan düzenlemelerle ilk kez hukuk sistemimize   girmiştir. 13.05.1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3794 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Kapsamını belirleyen 35’inci madde, "Yatırım Ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır." ibaresiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurulmasına olanak sağlamıştır.  Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) ile bu hükümler çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, hisse senetlerini halka arz etmelerine ilişkin esasları düzenlemiştir.
 
Bu  sektörde  faaliyet  gösteren  ilk şirketler  olan Alarko Gayrimenkul  Yatırım  Ortaklığı A.Ş’nin ve Vakıf Gayrimenkul  Yatırım  Ortaklığı A.Ş’nin hisse senetleri 1997 yılında Sermaye  Piyasası  Kurulu   tarafından kayda   alınmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.’de 31 adet gayrimenkul yatırım ortaklıklığı işlem görmektedir. Başlangıç yıllarında daha çok kiralık gayrimenkul portföylerine yatırım yaparak büyüyen GYO şirketleri zaman içinde daha çok gayrimenkul geliştiriciliği fonksiyonuna kaymışlar; bunun sonucunda da portföy yapılarında geliştirme projelerinin oranı yükselmiştir.Ağırlıklı olarak ticari gayrimenkullerden oluşan portföylere sahip GYO’lar giderek artan bir şekilde konut ve alışveriş merkezi yatırımlarına yönelmeye başlamışlardır.
 
Etik İlkeler
 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) karlılık ve verimlilik hedeflerine ulaşma sürecinde, mesleki ve kurumsal alanda etik ilkelerine bağlılığı bir zorunluluk olarak görmektedir. Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken; Kurumsal etik, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümüne belirli kurallar getirerek kurum içi davranış kültürünü tanımlar.
 
Şirket bu metinle, gerek faaliyetleri, gerek ortakları, gerekse de çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerde uygulanmak üzere, “Etik İlkeleri”ni belirlemektedir. “Etik İlkeler” Şirket’in, yöneticilerinin ve çalışanlarının benimsemesi ve savunması beklenen ilkeleri, Şirketin geliştirdiği/geliştireceği diğer politika, kurallar ve stratejileri tamamlayıcı ve olumsuzluklara karşı caydırıcı nitelikte kurallardır.
 
Şirket Yönetimi
 
Şirket Yönetim Kurulu; Genel Müdürünün, Genel Müdür Yardımcılarının , Koordinatörlerinin ve Müdürleri;
 
Çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerinin ışığı altında hareket eder.
Kamuya açıklanan veya Şirket’in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yaparlar.
Şirket`in kendisinin ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranırlar.
Şirket pay sahiplerinin yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlar.
Ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır. Şirketin faaliyetlerinin bağlı olunan tüm mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlarlar.
Paysahiplerinin eksiksiz, sürekli ve doğru bilgilendirilmesi için gerekli şartları yerine getirirler.
Çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermez.
Şirket müşterileri ile profesyonelce kurduğu ilişkilerinde dürüst ve eşit davranmayı kendisine borç bilir. Sözleşmelerin güvenirliğini ön planda tutar ve taahhütlerini her zaman yerine getirir.
Şirket, tedarikçilerle kurduğu ilişkilerinin kısa dönemli değil uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlar.
 
Şirket Personeli;
Şirket`in adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
Görevli oldukları birim veya bölümde görev ve yetkilerini şirket çıkarları doğrultusunda sistemli, titiz ve özverili bir şekilde sürdürürler ve görevlerinin gerektirdiği tarafsızlık, gizlilik şartlarına uyarlar.
Görevde veya görev dışındaki olgun, mütevazı ve olumlu tutumlarıyla Şirketi en iyi biçimde temsil eder, şirketin saygınlığını ve imajını zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar.
Konuşma, davranış ve giyim tarzları, Şirket’e yakışacak görüntüde ve her zaman makul ve ölçülüdür.
Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki büyük öneminin idraki içerisindedirler.
Genelde yasalara ve mesleki ilkelere, özelde Şirket’in bağlı olduğu mevzuatına titizlikle uyarlar.
Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler.
Planlı, sistemli ve özenli çalışırlar. Üstlendikleri görevleri işleri zamanında ve hatasız tamamlamaya azami gayreti gösterirler.
Dini, siyasi ve etnik tartışmalardan uzak dururlar. Muhatap oldukları, Şirket içinden ve dışından herkese eşit, yansız ve objektif davranırlar.
Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak durur, Şirket çalışanlarına yakışmayacak kumar ve bahis oyunlarına teşebbüs etmezler.
Alkol ve benzeri her türlü kötü alışkanlıktan uzak dururlar. Mesai saatleri içerisinde alkol kullanılmasının ve etkisi altında bulunulmasının yasak olduğunun bilincindedirler.
Sorumlulukları doğrultusunda ihtiyaç duydukları tüm Şirket varlıklarını, araç-gerecini, demirbaşını etkin ve tasarruflu olarak sadece şirket faaliyetlerinde kullanır ve bunları özel işlerinde kullanmazlar.
Şirket ile ilgili gerçekleştirilecek tüm mal ve hizmet alımlarında şirket yararını gözetir, fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyarlar.
Şirketin teknik donanım, bilgisayar ve programlarının kullanımında Şirket yararını gözetir, bilgisayarlara lisanssız programlar yüklemez, yetkileri dışındaki programları kullanmaz ve kopyalamazlar. İnternet bağlantıları ve elektronik posta adreslerini mesleki amaçla kullanır, iş tanımları ile ilgili gayrimenkul, , finans, ekonomi vb. içerikteki siteler dışına çıkmazlar.
Şirket dışında herhangi bir ticari, sinai vb. faaliyetin içerisinde olmaz, mesai sürelerini Şirket faaliyetlerine harcarlar.
Şirketin içinde bulunduğu grup şirketlerinde veya şirket dışı herhangi bir kurumda ancak Şirket Yönetim Kurulunun karar, talimat ve izni ile görev alabilirler.
Ticaret Odası, Borsa gibi mesleki kuruluşlar ile kar amacı taşımayan, yardım amaçlı derneklerde, sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterebilirler. Bu faaliyetlerinde şirketin adını, imkanlarını kullanmazlar.
İşleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmazlar. Görevleri dışında, görevleri ile ilgili konuları tartışmaz, herhangi bir spekülasyona ve içerden öğrenenlerin ticareti ile sonuçlanabilecek durumlara sebebiyet vermezler.
Şirketteki görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılırken, şirkete ait bilgileri kesinlikle şirket dışına çıkarmazlar.
Görevleri nedeniyle geliştirmiş oldukları proje, teknik altyapı, yönetmelik vb. çalışmaların şirketin mülkiyetinde olduğunu bilir ve görevdeyken veya şirketten ayrılırken, bu ve benzeri çalışmaları hiçbir şekilde şirket dışına çıkarmazlar.
Şirket hisse senedi ile ilgili şahsi işlem yapmaz, şahsi yatırımlarında spekülatif alım-satım işlemleri yapmazlar.
Görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
Müşterilerle çıkar ilişkisi anlamına gelebilecek birlikteliklere girmez, maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinkes hediye kabul etmezler.
Ortak çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutar, çalışma esnasında diğer kişilerin rahatsız olmaması için ölçülü davranırlar.
Mesai saatlerine kesin bir dikkat ve özen gösterirler.
Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştıkları yeri terk etmeleri gerektiğinde, birlikte çalıştığı kişiyi bilgilendirir ve üst konumdaki yetkililerinden mutlaka izin alırlar.
 Kendilerinden daha deneyimsiz ve yeni çalışanların mesleki gelişimine destek verirler.· Diğer herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde kendi şahsi işlerini yaptırmazlar.
 
İlkelere Uyum
 
Tüm Şirket çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik ilkelere aykırı herhangi bir durumun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.
 
Yönetim Kurulu dahilindeki Denetim Komitesi, bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.
 
Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin yayımladığı/yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kuralları ile rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

 

Tel: 0216 527 6666
Fax: 0216 527 6496
Email: kurumsal@vakifgyo.com.tr
Adres: Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 İstanbul / Ümraniye

Vakıf GYO Projeler Haritası

Vakıf GYO Projeleri

Vakıf GYO Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.